หน้าหลัก > นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

       บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ   รวมถึง  ลูกค้ามุ่งหวัง (“ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ในการดำเนินธุรกิจ

1.นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
       “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
      2.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ –นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , อายุ , เพศ
  2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์ติดต่อ ช่องทางการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE ID, Facebook ID)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาหนังสือเดินทาง , สำเนาหนังสือใบอนุญาตทำงาน
  4. อาชีพ เช่น งานประจำ , อาชีพเสริม , ธุรกิจส่วนตัว  
  5. แหล่งรายได้ที่นำมาซื้อรถ
  6. ที่อยู่  เช่น ที่อยู่พักอาศัยปัจจุบัน , ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน , ที่อยู่สถานที่ทำงาน , ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก
  7. สำเนาทะเบียนบ้าน
  8. ระดับการศึกษา , ประกาศนียบัตร
  9. จำนวนสมาชิกในครอบครัว
  10. รายได้เฉลี่ยรายเดือนของครอบครัว
  11. ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นที่ท่านยึดถือครอบครองอยู่
  12. ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ท่านให้ความสนใจ สั่งจอง หรือสั่งซื้อ เช่น ประเภท รุ่นและสีของรถยนต์ ราคาของรถยนต์ ประเภทการใช้งานรถยนต์ ลักษณะการใช้งานรถยนต์
  13. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ

      2.2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลของท่านมาจากผู้จำหน่ายอีซูซุที่ได้รับการแต่งตั้ง (“ผู้จำหน่าย”) เป็นช่องทางหลัก นอกจากนั้น บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านจะให้ข้อมูลโดยตรงกับบริษัทฯ หรือ ผ่านทา’เว็บไซต์ www.isuzusiamcity.com  หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัทฯ (“เว็บไซต์”) ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทฯ หรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากลูกค้าท่านอื่น ๆ ของบริษัทฯ สมาคมการค้าหรือองค์กรอื่น เป็นต้น
      2.3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทฯ และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการ  จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯและ/หรือผู้จำหน่ายหรือโดยได้รับความยินยอมจาก ท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
      3.1. เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ และ/ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
      3.2. เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทาง ช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ
      3.3. เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ เพื่อ สื่อสาร ตอบกลับและให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย
      3.4. เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการแก่ท่าน
      3.5. เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ
      3.6. เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจ ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ, การติดต่อเพื่อนัดหมายการตรวจสภาพหรือซ่อมบำรุงรถยนต์, การแจ้ง เตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ
      3.7. เพื่อประโยชน์ในการให้การรับประกันรถยนต์
      3.8. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา
      3.9. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
      3.10. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
      4.1. ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ    บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับบริษัทฯ ผู้จำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทคู่ค้า ของบริษัทฯ เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3

      4.2. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในการบางกรณี บริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

5.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของ 
ประเทศไทยที่ใช้บังคับ
      5.1. ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามข้อ 13 บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุเพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของอีซูซุ
      5.2. ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
      5.3. ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นได้
      5.4. ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
      5.5. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล ได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามข้อ 13
      5.6. ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

6.การเปลี่ยนแปลงและอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคล
      6.1. เพื่ออัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท่านสามารถที่จะปรับเปลี่ยนข้อมูล ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ให้ทันสมัยได้ โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามข้อ 13
      6.2. เพื่อให้ท่านได้รับการให้บริการที่ดีที่สุด เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท่านสามารถส่ง คำขอมายังเราเพื่อให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บไว้ได้ที่เราไม่ได้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เอง
      6.3. หากท่านไม่ต้องการรับการข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลทางการตลาดในอนาคตใดๆ หรือต้องการให้ลบชื่อของ ท่านออกจากรายการจดหมาย โปรดติดต่อเราผ่านทางช่องทางติดต่อทางเว็บไซต์ของเรา

7.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7.1. บริษัทมีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและสามารถระบุตัวตนของท่าน  ได้ เช่น ชื่อ เลขประจำตัวลูกค้า ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด อายุ เพศ สิ่งที่ท่านชอบและความสนใจ
ฯลฯ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป

      7.2. บริษัทจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้า บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ลูกค้าได้ตกลงยอมรับไว้ก่อนหน้า (ไม่รวมถึงตามกฎหมายกำหนด)    อาจมีการบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ของบริษัทเพื่อยืนยันเนื้อหาของบทสนทนา
      7.3. บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและมุ่งมั่นเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลสู่ ภายนอก  ด้วยมาตรการในการรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต     ในกรณีที่เราต้องใช้ บุคลากรจากภายนอก บริษัทจะดำเนินการและให้คำแนะนำบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้ามีการส่งผ่านในสัญญาหรือวิธีการอื่นโดยเหมาะสม

8.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
      8.1. ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับการกระทำ การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ข้อ เรียกร้อง ความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดจาก  การละเมิดโดยลูกค้าในข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบาย ของบริษัท การแจ้งเตือน และ/หรือประกาศที่อยู่บนเว็บไซต์และเผยแพร่ หรือได้แจ้งให้ทราบและ/หรือได้ แจกจ่ายในที่อื่นใด
      8.2. หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจาก การใช้บริการ ลูกค้าตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดชอบในความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหาย ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น เว้นแต่ความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจาก การกระทำโดยทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯนอกจากนี้ ลูกค้าจะปกป้องมิให้ บริษัทฯต้องรับผิดชอบหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้บริการ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น ดังกล่าว
      8.3. อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลความลับของท่าน แต่บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม
      8.4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯอาจจะแบ่งปันข้อมูลของลูกค้า ให้กับกลุ่มพันธมิตรบริษัทฯภายในขอบเขตที่มีความจำเป็น บริษัทฯจะรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับกรณีนี้

9.การใช้คุกกี้
“คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิก โดยปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง

10.กฎหมายที่ใช้บังคับ
      ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะ
เป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว
11.สิทธิในระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์
      11.1.การเข้าถึงระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯนั้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
      11.2.ลูกค้าจะไม่เปิดเผยมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทและ/หรือไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงัก การช้าลง การขัดขวางหรือแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบริษัทฯ หรือดักรับ ทำให้เสียหาย ทำลาย รบกวน เปลี่ยนแปลง ถอดรหัส หรือ เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ ทำให้มาตรการที่ได้ติดตั้งหรือใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้อยประสิทธิภาพลง
      11.3.ลูกค้าจะไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลติดต่อของลูกค้าคนอื่นไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

12.การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

13.ติดต่อเรา
      ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ

บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด

บริษัท อีซูซุ สยามซิตี้ จำกัด
เลขที่ 2 ซอยลาดพร้าว 21 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 66(0)2 792 1111 แฟกซ์ 66(0)2 792 1122

บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป